您当前位置:首页 >金刚经全文

金刚经注音版仪轨

时间:2019-05-05 18:13:36 编辑:曹绣篱

金刚经金刚经全文金刚经读诵


金刚经注音版仪轨

香赞

lú xiāng zhà ruo

炉香乍热

fa jiè méng xūn

法界蒙熏

zhù fó hai huì xī yáo wén

诸佛海会悉遥闻

suí chù jié xiáng yun

随处结祥云

chéng yì fāng yīn

诚意方殷

zhù fó xiàn quán shēn

诸佛现全身

ná mó xiāng yun gaì pú sà mo he sà

南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)

ná mó běn shī shì jiā moú ní fó

南无本师释迦牟尼佛(三称)

jīn gāng jīng qi qing

金刚经启请

jìng kou yè zhēn yán

净口业真言

ong xiū lì xiū lì mó hē xiū lì xiū xiū lì sà pó hē

唵 修唎 修唎 摩诃修唎 修修唎 萨婆诃(三称)

jìng sān yè zhēn yán

净三业真言

ōng suō wā pó wā sù tuó suō wā dá mó sō wā pó wā sù dù hàn

唵 娑嚩婆嚩秫驮 娑嚩达摩 娑嚩婆嚩秫度憾(三称)

ān tu dì zhēn yán

安土地真言

ná mó sān mān duō mú tuó nán ōng dù lu dù lu dì wei suō pó hē

南无三满哆 母驮喃 唵 度噜度噜 地尾萨婆诃(三称)

pu3 gōng4 yang4 zhēn yán

普 供 养 真 言

ong4 ye2 ye2 nang3 san1 po2 wa1 fa4 ri4 la4 hu2

唵 誐 誐 曩 三 婆 缚 韈 日 罗 斛(三称)

fèng qing bā jīn gāng

奉请八金刚

fèng qing qīng chú zāi jīn gāng

奉请 青除灾金刚

fèng qing pì dú jīn gāng

奉请 辟毒 金刚

fèng qing huáng suí qiú jīn gāng

奉请 黄随求金刚

fèng qing bái jing shui jīn gāng

奉请 白净水金刚

fèng qing chì shēng huo jīn gāng

奉请 赤声火金刚

fèng qing dìng chí zāi jīn gāng

奉请 定持灾金刚

fèng qing zixián jīn gāng

奉请 紫贤 金刚

fèng qing dà shén jīn gāng

奉请 大神 金刚

fèng qing sì pú sà

奉请四菩萨

fèng qing jīn gāng juàn pú sà

奉请 金刚眷菩萨

fèng qing jīn gāng suo pú sà

奉请 金刚索菩萨

fèng qing jīn gāng ài pú sà

奉请 金刚爱菩萨

fèng qing jīn gāng yu pú sà

奉请 金刚语菩萨

fā yuàn wén

发愿文

jí shou sān jiè zūn guī yī shí fāng fó

稽首三界尊 归依十方佛

wo jīn fā hóng yuàn chí ci jīn gāng jīng

我今发宏愿 持此金刚经

shàng bào sì zhòng ēn xià jì sān tú ku3

上报四重恩 下济三涂苦

ruò you3 jiàn wén zhě xī fā pú tí xīn

若有见闻者 悉发菩提心

jìn ci3 yī bào shēn tóng shēng jí lè guó

尽此一报身 同生极乐国

yún hé fán

云何梵

yún hé dé cháng shòu jīn gāng bù huài shēn

云何得长寿 金刚不坏身

fù yi hé yīn yuán dé dà jiān gù lì

复以何因缘 得大坚固力

yún hé yú ci jīng jiū jìng dào bi àn

云何于此经 究竟到彼岸

yuàn fó kāi wēi mì guang wéi zhòng shēng shuō

愿佛开微密 广为众生说

kai jīng jì

开经偈

wú shàng shèn shēn wēi miào fa bai qiān wàn jié nán zāo yù

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

wo jīn jiàn wén dé shòu chí yuàn jiě rú lái zhēn shí yì

我今见闻得受持 愿解如来真实义

ná mó qí yuán huì shàng fó pú sà

南无祗园会上佛菩萨(三称)

jīn gāng bō rě bō luó mì jīng

金刚般若波罗蜜经

yáo qín sān cáng fa shī jiū mó luó shí yì

姚秦三藏法师鸠摩罗什 译

fa huì yīn yóu fēn dì yī

法会因由分第一

rú shì wo wén,yī shí fó zài shě wèi guó,qí shù ji3 gū dú yuán

如是我闻,一时佛在舍卫国,祇树给孤独园,

yu dà bi qiū zhòng qiān èr bai wu shí rén jù

与大比丘众千二百五十人俱

ěr shí shì zūn,shí shí,zhuo yī chí bō,rù shě wèi dài chéng,qi shí,

尔时世尊,食时,着衣持钵,入舍卫大城,乞食,

yú qí chéng zhōng,cì dì qi yi,hái zhì běn chu,

于其城中,次第乞已,还至本处,

fàn shí qì,shōu yī bō,xi zú yi,fū zuò ér zuò ,

饭食讫,收衣钵,洗足已,敷座而坐,

shàn xiàn qi qing fēn dì èr

善现启请分第二

shí zháng lao xū pú tí,zài dà zhòng zhōng,jí cóng zuò qi,

时长老须菩提,在大众中,即从座起,

piān tan yòu jiān,yòu xī zhuo dì,hézhang gōngjìng,

偏袒右肩,右膝着地,合掌恭敬,

ér bái fó yán,xī you shì zūn,rú lái shàn hù niàn zhū pú sà,

而白佛言,希有世尊,如来善护念诸菩萨,

shàn fù zhu2 zhū pú sà,shì zūn,shàn nán zi,shàn nu rén,

善付嘱诸菩萨,世尊,善男子,善女人,

fā ā nòu duō luó sān miao2 sān pú tí xīn,

发阿耨多罗三藐三菩提心,

yún hé yīng zhù,yún hé xiáng fú qí xīn,fó yán,shàn zāi!shàn zāi,xū pú tí,

云何应住,云何降伏其心,佛言,善哉善哉,须菩提,

rú ru suo shuō,rú lái shàn hù niàn zhū pú sà,shàn fù zhu2 zhū pú sà,

如汝所说,如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨,

ru jīn dì tīng,dāng wéi ru shuō,shàn nán zi,shàn nu rén,

汝今谛听,当为汝说,善男子,善女人,

fā ā nòu duō luó sān miao sān pú tí xīn,yīng rú shì zhù,rú shì xiáng fú qí xīn,

发阿耨多罗三藐三菩提心,应如是住,如是降伏其心,’

‘wéi rán,shì zūn,yuàn yao4 yù wén,

唯然,世尊,愿乐欲闻,

dà chéng zhèng zōng fēn dì sān

大乘正宗分第三

fó gào xū pú tí,zhū pú sà mó hē sà,yīng rú shì xiáng fú qí xīn,

佛告须菩提,诸菩萨摩诃萨,应如是降伏其心,

suo you yī qiē zhòng shēng zhī lèi,ruò luan shēng,ruò tāi shēng,ruò shī shēng,ruò huà shēng,

所有一切众生之类,若卵生,若胎生,若湿生,若化生,

ruò you sè,ruò wú sè,ruò you xiang,ruò wú xiang,

若有色,若无色,若有想,若无想,

ruò fēi you xiang, fēi wú xiang,wojiē lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zhī,

若非有想,非无想,我皆令入无余涅盘而灭度之,

rú shì miè dù wú liàng wú shù wú biān zhòng shēng,shí wú zhòng shēng dé miè dù zhě,

如是灭度无量无数无边众生,实无众生得灭度者,

hé yi gù,xū pú tí,

何以故,须菩提,

ruò pú sà you wo xiang4 ,rén xiang4 ,zhòng shēng xiang4 ,shòu zhě xiang4 ,jí fēi pú sà,

若菩萨有我相,人相,众生相,寿者相,即非菩萨,


本文链接:金刚经注音版仪轨

上一篇:金刚经注音繁体版

下一篇:金刚经注音版香赞© 2018 金刚经结缘网 版权所有 ,浙ICP备15039727号-58     网站地图    

经藏网