金刚经结缘网
金刚经结缘网
法华经全文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷七 观世音菩萨普门品 第二十五(注音)

导读:尔时无尽意菩萨、即从座起,偏袒右肩,合掌向佛、而作是言:‘世尊,观世音菩萨、以何因缘、名观世音?’佛告无尽意菩萨:‘善男子,若有无量百千万亿众生、受诸苦恼,...

法华经卷七 观世音菩萨普门品 第二十五(注音)

ěr shí,wú jìn yì pú sà jí cóng zuò qǐ,piān tǎn yòu jiān,

尔时,无尽意菩萨即从座起,偏袒右肩,

hé zhǎng xiàng fó,ér zuò shì yán:shì zūn!guān shì yīn pú sà,

合掌向佛,而作是言:世尊!观世音菩萨,

yǐ hé yīn yuán míng guān shì yīn?

以何因缘名观世音?

fó gào wú jìn yì pú sà:shàn nán zǐ!

佛告无尽意菩萨:善男子!

ruò yǒu wú liàng bǎi qiān wàn yì zhòng shēng shòu zhū kǔ nǎo,

若有无量百千万亿众生受诸苦恼,

wén shì guān shì yīn pú sà,yì xīn chēng míng,

闻是观世音菩萨,一心称名,

guān shì yīn pú sà jí shí guān qí yīn shēng,jiē dé jiě tuō。

观世音菩萨即时观其音声,皆得解脱。

ruò yǒu chí shì guān shì yīn pú sà míng zhě,shè rù dà huǒ,

若有持是观世音菩萨名者,设入大火,

huǒ bù néng shāo,yóu shì pú sà wēi shén lì gù。ruò wéi dà shuǐ suǒ piāo,

火不能烧,由是菩萨威神力故。若为大水所漂,

chēng qí míng hào,jí dé qiǎn chù。ruò yǒu bǎi qiān wàn yì zhòng shēng,

称其名号,即得浅处。若有百千万亿众生,

wèi qiú jīn、yín、liú lí、chē qú、mǎ nǎo、shān hú、hǔ pò、

为求金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、

zhēn zhū děng bǎo,rù yú dà hǎi,jiǎ shǐ hēi fēng chuī qí chuán fǎng,

真珠等宝,入于大海,假使黑风吹其船舫,

piāo duò luó chà guǐ guó,qí zhōng ruò yǒu,nǎi zhì yī rén,

飘堕罗刹鬼国,其中若有,乃至一人,

chēng guān shì yīn pú sà míng zhě,

称观世音菩萨名者,

shì zhū rén děng jiē dé jiě tuō luó chà zhī nàn。yǐ shì yīn yuán,

是诸人等皆得解脱罗刹之难。以是因缘,

míng guān shì yīn。ruò fù yǒu rén lín dāng bèi hài,

名观世音。若复有人临当被害,

chēng guān shì yīn pú sà míng zhě,bǐ suǒ zhí dāo zhàng xún duàn duàn huài,

称观世音菩萨名者,彼所执刀杖寻段段坏,

ér dé jiě tuō。ruò sān qiān dà qiān guó tǔ,mǎn zhōng yè chā、luó chà,

而得解脱。若三千大千国土,满中夜叉、罗刹,

yù lái nǎo rén,wén qí chēng guān shì yīn pú sà míng zhě,shì zhū è guǐ,

欲来恼人,闻其称观世音菩萨名者,是诸恶鬼,

shàng bù néng yǐ è yǎn shì zhī,kuàng fù jiā hài。shè fù yǒu rén,

尚不能以恶眼视之,况复加害。设复有人,

ruò yǒu zuì、ruò wú zuì,niǔ xiè、jiā suǒ jiǎn jì qí shēn,

若有罪、若无罪,杻械、枷锁检系其身,

chēng guān shì yīn pú sà míng zhě,jiē xī duàn huài,jí dé jiě tuō。

称观世音菩萨名者,皆悉断坏,即得解脱。

ruò sān qiān dà qiān guó tǔ,mǎn zhōng yuàn zéi,yǒu yī shāng zhǔ,

若三千大千国土,满中怨贼,有一商主,

jiāng zhū shāng rén,jī chí zhòng bǎo、jīng guò xiǎn lù,

将诸商人,赍持重宝、经过险路,

qí zhōng yī rén zuò shì chàng yán:zhū shàn nán zǐ!wù dé kǒng bù,

其中一人作是唱言:诸善男子!勿得恐怖,

rǔ děng yīng dāng yì xīn chēng guān shì yīn pú sà míng hào。

汝等应当一心称观世音菩萨名号。

shì pú sà néng yǐ wú wèi shī yú zhòng shēng,rǔ děng ruò chēng míng zhě,

是菩萨能以无畏施于众生,汝等若称名者,

yú cǐ yuàn zéi dāng dé jiě tuō。zhòng shāng rén wén,jù fā shēng yán:

于此怨贼当得解脱。众商人闻,俱发声言:

ná mó guān shì yīn pú sà。chēng qí míng gù,jí dé jiě tuō。

南无观世音菩萨。称其名故,即得解脱。

wú jìn yì!guān shì yīn pú sà mó hē sà,wēi shén zhī lì wēi wēi rú shì。

无尽意!观世音菩萨摩诃萨,威神之力巍巍如是。

ruò yǒu zhòng shēng duō yú yín yù,cháng niàn gōng jìng guān shì yīn pú sà,

若有众生多于淫欲,常念恭敬观世音菩萨,

biàn dé lí yù。ruò duō chēn huì,cháng niàn gōng jìng guān shì yīn pú sà,

便得离欲。若多嗔恚,常念恭敬观世音菩萨,

biàn dé lí chēn。ruò duō yú chī,

便得离嗔。若多愚痴,

cháng niàn gōng jìng guān shì yīn pú sà,biàn dé lí chī。

常念恭敬观世音菩萨,便得离痴。

wú jìn yì!guān shì yīn pú sà、yǒu rú shì děng dà wēi shén lì,

无尽意!观世音菩萨、有如是等大威神力,

duō suǒ ráo yì,shì gù zhòng shēng cháng yìng xīn niàn。

多所饶益,是故众生常应心念。

ruò yǒu nǚ rén,shè yù qiú nán,lǐ bài gòng yǎng guān shì yīn pú sà,

若有女人,设欲求男,礼拜供养观世音菩萨,

biàn shēng fú dé zhì huì zhī nán,shè yù qiú nǚ,

便生福德智慧之男,设欲求女,

biàn shēng duān zhèng yǒu xiàng zhī nǚ,sù zhí dé běn,zhòng rén ài jìng。

便生端正有相之女,宿植德本,众人爱敬。

wú jìn yì!guān shì yīn pú sà yǒu rú shì lì,ruò yǒu zhòng shēng,

无尽意!观世音菩萨有如是力,若有众生,

gōng jìng lǐ bài guān shì yīn pú sà,fú bù táng juān,

恭敬礼拜观世音菩萨,福不唐捐,

shì gù zhòng shēng jiē yīng shòu chí guān shì yīn pú sà míng hào。

是故众生皆应受持观世音菩萨名号。

wú jìn yì!ruò yǒu rén shòu chí liù shí èr yì héng hé shā pú sà míng zì,

无尽意!若有人受持六十二亿恒河沙菩萨名字,

fù jìn xíng gòng yǎng yǐn shí、yī fú、wò jù、yī yào。yú rǔ yì yún hé?

复尽形供养饮食、衣服、卧具、医药。于汝意云何?

shì shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,gōng dé duō fǒu?wú jìn yì yán:

是善男子、善女人,功德多不?无尽意言:

shèn duō,shì zūn!fó yán:

甚多,世尊!佛言:

ruò fù yǒu rén shòu chí guān shì yīn pú sà míng hào,

若复有人受持观世音菩萨名号,

nǎi zhì yī shí lǐ bài、gòng yǎng,shì èr rén fú,zhèng děng wú yì,

乃至一时礼拜、供养,是二人福,正等无异,

yú bǎi qiān wàn yì jié bù kě qióng jìn。wú jìn yì!

于百千万亿劫不可穷尽。无尽意!

shòu chí guān shì yīn pú sà míng hào,dé rú shì wú liàng wú biān fú dé zhī lì。

受持观世音菩萨名号,得如是无量无边福德之利。

wú jìn yì pú sà bái fó yán:shì zūn!guān shì yīn pú sà,

无尽意菩萨白佛言:世尊!观世音菩萨,

yún hé you cǐ suō pó shì jiè?yún hé ér wèi zhòng shēng shuō fǎ?

云何游此娑婆世界?云何而为众生说法?

fāng biàn zhī lì,qí shì yún hé?

方便之力,其事云何?

fó gào wú jìn yì pú sà:shàn nán zǐ!ruò yǒu guó tǔ zhòng shēng,

佛告无尽意菩萨:善男子!若有国土众生,

yīng yǐ fó shēn dé dù zhě,guān shì yīn pú sà jí xiàn fó shēn ér wèi shuō fǎ;

应以佛身得度者,观世音菩萨即现佛身而为说法;

yīng yǐ pì zhī fó shēn dé dù zhě,jí xiàn pì zhī fó shēn ér wèi shuō fǎ;

应以辟支佛身得度者,即现辟支佛身而为说法;

yīng yǐ shēng wén shēn dé dù zhě,jí xiàn shēng wén shēn ér wèi shuō fǎ;

应以声闻身得度者,即现声闻身而为说法;

yīng yǐ fàn wáng shēn dé dù zhě,jí xiàn fàn wáng shēn ér wèi shuō fǎ;

应以梵王身得度者,即现梵王身而为说法;

yīng yǐ dì shì shēn dé dù zhě,jí xiàn dì shì shēn ér wèi shuō fǎ;

应以帝释身得度者,即现帝释身而为说法;

yīng yǐ zì zài tiān shēn dé dù zhě,jí xiàn zì zài tiān shēn ér wèi shuō fǎ;

应以自在天身得度者,即现自在天身而为说法;

yīng yǐ dà zì zài tiān shēn dé dù zhě,jí xiàn dà zì zài tiān shēn ér wèi shuō fǎ;

应以大自在天身得度者,即现大自在天身而为说法;

yīng yǐ tiān dà jiāng jūn shēn dé dù zhě,

应以天大将军身得度者,

jí xiàn tiān dà jiāng jūn shēn ér wèi shuō fǎ;

即现天大将军身而为说法;

yīng yǐ pí shā mén shēn dé dù zhě,jí xiàn pí shā mén shēn ér wèi shuō fǎ;

应以毗沙门身得度者,即现毗沙门身而为说法;

yīng yǐ xiǎo wáng shēn dé dù zhě,jí xiàn xiǎo wáng shēn ér wèi shuō fǎ;

应以小王身得度者,即现小王身而为说法;

yīng yǐ zhǎng zhě shēn dé dù zhě,jí xiàn zhǎng zhě shēn ér wèi shuō fǎ;

应以长者身得度者,即现长者身而为说法;

yīng yǐ jū shì shēn dé dù zhě,jí xiàn jū shì shēn ér wèi shuō fǎ;

应以居士身得度者,即现居士身而为说法;

yīng yǐ zǎi guān shēn dé dù zhě,jí xiàn zǎi guān shēn ér wèi shuō fǎ;

应以宰官身得度者,即现宰官身而为说法;

yīng yǐ pó luó mén shēn dé dù zhě,jí xiàn pó luó mén shēn ér wèi shuō fǎ;

应以婆罗门身得度者,即现婆罗门身而为说法;

yīng yǐ bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí shēn dé dù zhě,

应以比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身得度者,

jí xiàn bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí shēn ér wèi shuō fǎ;

即现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身而为说法;

yīng yǐ zhǎng zhě、jū shì、zǎi guān、pó luó mén fù nǚ shēn dé dù zhě,

应以长者、居士、宰官、婆罗门妇女身得度者,

jí xiàn fù nǚ shēn ér wèi shuō fǎ;yīng yǐ tóng nán、

即现妇女身而为说法;应以童男、

tóng nǚ shēn dé dù zhě,jí xiàn tóng nán、tóng nǚ shēn ér wèi shuō fǎ;

童女身得度者,即现童男、童女身而为说法;

yīng yǐ tiān、lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

应以天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

jǐn nà luó、mó hóu luó qié、rén fēi rén děng shēn dé dù zhě,

紧那罗、摩睺罗伽、人非人等身得度者,

jí jiē xiàn zhī ér wèi shuō fǎ;yīng yǐ zhí jīn gāng shēn dé dù zhě,

即皆现之而为说法;应以执金刚身得度者,

jí xiàn zhí jīn gāng shēn ér wèi shuō fǎ。

即现执金刚身而为说法。

wú jìn yì!shì guān shì yīn pú sà chéng jiù rú shì gōng dé,

无尽意!是观世音菩萨成就如是功德,

yǐ zhǒng zhǒng xíng,you zhū guó tǔ,dù tuō zhòng shēng。

以种种形,游诸国土,度脱众生。

shì gù rǔ děng,yīng dāng yì xīn gòng yǎng guān shì yīn pú sà。

是故汝等,应当一心供养观世音菩萨。

shì guān shì yīn pú sà mó hē sà,yú bù wèi jí nàn zhī zhōng néng shī wú wèi,

是观世音菩萨摩诃萨,于怖畏急难之中能施无畏,

shì gù cǐ suō pó shì jiè,jiē hào zhī wéi shī wú wèi zhě。

是故此娑婆世界,皆号之为施无畏者。

wú jìn yì pú sà bái fó yán:shì zūn!wǒ jīn dāng gòng yǎng guān shì yīn pú sà。

无尽意菩萨白佛言:世尊!我今当供养观世音菩萨。

jí jiě jǐng zhòng bǎo zhū、yīng luò,jià zhí bǎi qiān liǎng jīn,

即解颈众宝珠、璎珞,价直百千两金,

ér yǐ yǔ zhī,zuò shì yán:rén zhě!shòu cǐ fǎ shī zhēn bǎo yīng luò。

而以与之,作是言:仁者!受此法施珍宝璎珞。

shí guān shì yīn pú sà bù kěn shòu zhī。wú jìn yì fù bái guān shì yīn pú sà yán:

时观世音菩萨不肯受之。无尽意复白观世音菩萨言:

rén zhě!mǐn wǒ děng gù,shòu cǐ yīng luò。

仁者!愍我等故,受此璎珞。

ěr shí fó gào guān shì yīn pú sà:dāng mǐn cǐ wú jìn yì pú sà jí sì zhòng,

尔时佛告观世音菩萨:当愍此无尽意菩萨及四众,

tiān、lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、

天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、

mó hóu luó qié、rén fēi rén děng gù,shòu shì yīng luò。

摩睺罗伽、人非人等故,受是璎珞。

jí shí guān shì yīn pú sà mǐn zhū sì zhòng,jí yú tiān、lóng、rén fēi rén děng,

即时观世音菩萨愍诸四众,及于天、龙、人非人等,

shòu qí yīng luò,fēn zuò èr fēn,yī fēn fèng shì jiā móu ní fó,

受其璎珞,分作二分,一分奉释迦牟尼佛,

yī fēn fèng duō bǎo fó tǎ。wú jìn yì,

一分奉多宝佛塔。无尽意,

guān shì yīn pú sà yǒu rú shì zì zài shén lì,yóu yú suō pó shì jiè。

观世音菩萨有如是自在神力,游于娑婆世界。

ěr shí wú jìn yì pú sà yǐ jì wèn yuē:

尔时无尽意菩萨以偈问曰:

shì zūn miào xiāng jù,wǒ jīn zhòng wèn bǐ,

世尊妙相具,我今重问彼,

fó zǐ hé yīn yuán,míng wéi guān shì yīn。

佛子何因缘,名为观世音。

jù zú miào xiāng zūn,jì dá wú jìn yì。

具足妙相尊,偈答无尽意。

rǔ tīng guān yīn háng,shàn yìng zhū fāng suǒ,

汝听观音行,善应诸方所,

hóng shì shēn rú hǎi,lì jié bù sī yì,

宏誓深如海,历劫不思议,

shì duō qiān yì fó,fā dà qīng jìng yuàn。

侍多千亿佛,发大清净愿。

wǒ wéi rǔ lüè shuō,wén míng jí jiàn shēn,

我为汝略说,闻名及见身,

xīn niàn bù kōng guò,néng miè zhū yǒu kǔ。

心念不空过,能灭诸有苦。

jiǎ shǐ xìng hài yì,tuī luò dà huǒ kēng,

假使兴害意,推落大火坑,

niàn bǐ guān yīn lì,huǒ kēng biàn chéng chí。

念彼观音力,火坑变成池。

huò piāo liú jù hǎi,lóng yú zhū guǐ nán,

或漂流巨海,龙鱼诸鬼难,

niàn bǐ guān yīn lì,bō làng bù néng méi。

念彼观音力,波浪不能没。

huò zài xū mí fēng、wéi rén suǒ tuī duò,

或在须弥峰、为人所推堕,

niàn bǐ guān yīn lì,rú rì xū kōng zhù。

念彼观音力,如日虚空住。

huò bèi è rén zhú,duò luò jīn gāng shān,

或被恶人逐,堕落金刚山,

niàn bǐ guān yīn lì,bù néng sǔn yī máo。

念彼观音力,不能损一毛。

huò zhí yuàn zéi rào,gè zhí dāo jiā hài,

或值怨贼绕,各执刀加害,

niàn bǐ guān yīn lì,xián jí qǐ cí xīn。

念彼观音力,咸即起慈心。

huò zāo wáng nán kǔ,lín xíng yù shòu zhōng,

或遭王难苦,临刑欲寿终,

niàn bǐ guān yīn lì,dāo xún duàn duàn huài。

念彼观音力,刀寻段段坏。

huò qiú jìn jiā suǒ,shǒu zú bèi chǒu xiè,

或囚禁枷锁,手足被杻械,

niàn bǐ guān yīn lì,shì rán dé jiě tuō。

念彼观音力,释然得解脱。

zhòu zǔ zhū dú yào、suǒ yù hài shēn zhě,

咒诅诸毒药、所欲害身者,

niàn bǐ guān yīn lì,hái zhù yú běn rén。

念彼观音力,还著于本人。

huò yù è luó chà、dú lóng zhū guǐ děng,

或遇恶罗刹、毒龙诸鬼等,

niàn bǐ guān yīn lì,shí xī bù gǎn hài。

念彼观音力,时悉不敢害。

ruò è shòu wéi rào,lì yá zhǎo kě bù,

若恶兽围绕,利牙爪可怖,

niàn bǐ guān yīn lì,jí zǒu wú biān fāng。

念彼观音力,疾走无边方。

wán shé jí fù xiē,qì dú yān huǒ rán,

蚖蛇及蝮蝎,气毒烟火燃,

niàn bǐ guān yīn lì,xún shēng zì huí qù。

念彼观音力,寻声自回去。

yún léi gǔ chè diàn,jiàng báo shù dà yǔ,

云雷鼓掣电,降雹澍大雨,

niàn bǐ guān yīn lì,yìng shí dé xiāo sàn。

念彼观音力,应时得消散。

zhòng shēng bèi kùn è,wú liàng kǔ bī shēn,

众生被困厄,无量苦逼身,

guān yīn miào zhì lì,néng jiù shì jiān kǔ。

观音妙智力,能救世间苦。

jù zú shén tōng lì,guǎng xiū zhì fāng biàn,

具足神通力,广修智方便,

shí fāng zhū guó tǔ,wú shā bù xiàn shēn。

十方诸国土,无刹不现身。

zhǒng zhǒng zhū è qù,dì yù guǐ chù shēng,

种种诸恶趣,地狱鬼畜生,

shēng lǎo bìng sǐ kǔ,yǐ jiàn xī lìng miè。

生老病死苦,以渐悉令灭。

zhēn guān qīng jìng guān,guǎng dà zhì huì guān,

真观清净观,广大智慧观,

bēi guān jí cí guān,cháng yuàn cháng zhān yǎng。

悲观及慈观,常愿常瞻仰。

wú gòu qīng jìng guāng、huì rì pò zhū ān,

无垢清净光、慧日破诸闇,

néng fú zāi fēng huǒ,pǔ míng zhào shì jiān。

能伏灾风火,普明照世间。

bēi tǐ jiè léi zhèn,cí yì miào dà yún,

悲体戒雷震,慈意妙大云,

shù gān lù fǎ yǔ,miè chú fán nǎo yàn。

澍甘露法雨,灭除烦恼焰。

zhèng sòng jīng guān chù,bù wèi jūn zhèn zhōng,

诤讼经官处,怖畏军阵中,

niàn bǐ guān yīn lì,zhòng yuàn xī tuì sàn。

念彼观音力,众怨悉退散。

miào yīn guān shì yīn、fàn yīn hǎi cháo yīn,

妙音观世音、梵音海潮音,

shèng bǐ shì jiān yīn,shì gù xū cháng niàn,

胜彼世间音,是故须常念,

niàn niàn wù shēng yí。guān shì yīn jìng shèng,

念念勿生疑。观世音净圣,

yú kǔ nǎo sǐ è、néng wéi zuò yī hù。

于苦恼死厄、能为作依怙。

jù yí qiè gōng dé,cí yǎn shì zhòng shēng,

具一切功德,慈眼视众生,

fú jù hǎi wú liàng,shì gù yìng dǐng lǐ。

福聚海无量,是故应顶礼。

ěr shí chí dì pú sà jí cóng zuò qǐ,qián bái fó yán:shì zūn!

尔时持地菩萨即从座起,前白佛言:世尊!

ruò yǒu zhòng shēng,wén shì guān shì yīn pú sà pǐn zì zài zhī yè,

若有众生,闻是观世音菩萨品自在之业,

pǔ mén shì xiàn shén tōng lì zhě,dāng zhī shì rén gōng dé bù shǎo。

普门示现神通力者,当知是人功德不少。

fó shuō shì pǔ mén pǐn shí,zhòng zhōng bā wàn sì qiān zhòng shēng,

佛说是普门品时,众中八万四千众生,

jiē fā wú děng děng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

皆发无等等阿耨多罗三藐三菩提心。